• Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği

Bilimsel Program

   
 3 Mayıs 2018, Perşembe 
     
12:00  -  16:00  Kayıt  
     
16:00  - 16:45  Konferans 1: Akılcı İlaç Oturumu  
   Oturum Başkanı: Suna Gören
   Düşük Akım Anestezi: Riskleri ve Başa Çıkma Yolları Mert Şentürk
     
16:45   -  18:15  Panel 1 : Vasküler Cerrahide  
   Oturum Başkanları: Ülkü Aypar;  Hasan Hepağuşlar
   İskemik Önkoşullama Elif Başağan Moğol
   Sıvı Tedavisi Deniz Karakaya
   Postoperatif Ağrı Yönetimi Alparslan Kuş
   Hasta Kan Yönetimi Muharrem Koçyiğit
     
19:30 – 20:30  Açılış Kokteyli  
     
 4 Mayıs 2018, Cuma 
     
08:30 – 09:00  Açılış  
  İstiklal marşı ve saygı duruşu  
  Kongre başkanının konuşması Suna Gören
  GKDA ve YB Derneği başkanının konuşması Türkan Kudsioğlu
     
09:00 -10:30  Panel 2Toraks Cerrahisinde  
   Oturum Başkanları: N. Mert Şentürk; Davud Yapıcı
   Ventilasyon: Protektif Yaklaşım Gerçekten Koruyor mu? Fatma Nur Kaya
   Monitorizasyon: Statikten Dinamiğe Elif Bengi Şener
   Sıvı Yönetimi: Starling’den Glikokalikse Selda Şen
   Postoperatif Ağrı Yönetimi: Yeni Bloklar Emine Aysu Şalvız
     
10:30 -11:00  Kahve Arası  
     
11:00 – 12:00  Konferans 2: Anestezist ve Toraks US  
   Oturum Başkanları: Zuhal Aykaç; Lale Yüceyar
   Havayolu Alper Kılıçaslan
   Akciğer ve Çevre Dokular Tülün Öztürk
     
12:00 – 13:00  Öğle Yemeği  
     
12:45 – 13:15  E- Poster Yarışması  
     
  Jüri: Senem Koruk, Zerrin Sungur, Murat Acarel
     
PY - 01 Masif hemoptizili kritik hastaların yönetimi için Endobronşiyal Watanabe Spigot ile oklüzyon Kezban Aydan Okuyucu
     
PY - 02 17 haftalık gebede acil açık kalp cerrahisi: Olgu sunumu Esin Erdem
     
PY - 03 D/C terminasyon sonrası, infektif endokardit olgusunda açık kalp cerrahisi sonrası
VA-ECMO deneyimimiz
Murat Acarel
     
PY - 04 Geri çekilmiştir  
     
PY - 05 SVO ile seyreden stuck mitral kapak nedeniyle acil mitral kapak replesmanı uygulanan gebe olgudaki anestezi yönetimimiz Hacer Ülger
     
PY - 06 Karina rezeksiyonu sırasında ventilasyonun sürdürülebilmesi için jet ventilasyon cihazı Ventrain kullanımı Gülbin Töre Altun
     
PY - 07 Kardiyak arrest gelişen stemi hastasında ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu ile resüsitasyon uygulaması: Olgu sunumu Atakan Erkılınç
     
PY - 08 Geri çekilmiştir  
     
PY - 09 Geçirilmiş KABG, TAVİ hikayesi olan ve REDO-AVR, MVR, Asendan AORT replasmanı yapılan olguda anestezi deneyimimiz Hacer Ülger
     
PY - 10 Kronik karaciğer hastalığı bulunan sirotik bir olguda mitral kapak replasmanı ve koroner arter baypas greftleme cerrahisi sırasındaki anestezi yönetimi Nesrin Bozdoğan Özyılkan
     
13:15 – 14:00  Konferans – 3: Oturum Sponsorluğu  
   Hemodinamik Navigasyon  
     
14:00 – 15:15  Panel 3: Farklı Bakış Açıları ile Girişimsel Kardiyovasküler Yaklaşımlar
   Oturum Başkanları: Fatma Aşkar, Tülin Aydoğdu Titiz
   Kardiyolog Gözüyle Dayimi Kaya
  Cerrah Gözüyle Emrah Uğuz
   Anestezist Gözüyle Elvin Kesimci
     
15:15 – 15:45  Kahve Arası  
     
15:45 – 17:15  Panel 4:  Akut Renal Hasar  
   Oturum Başkanları: Hüseyin Öz, İsmail Cinel
   Tanıya Nasıl Gidilir? Murat Yılmaz
   Cerrahi Yöntem Seçimi Önemli mi? Murat Aksun
   İntraoperatif Yönetim İnsidansı Etkiler mi? Bahar Öç
   Sürekli Renal Replasman Tedavisi ve ECMO: Çözüm mü? Risk mi? Nermin Kelebek Girgin
     
17:15– 18:30  Sözlü Sunu Oturumu  
   Oturum Başkanları: Nihan Yapıcı, Tülay Hoşten
     
SS - 01 Sol ventrikül destek cihazı yerleştirilen
pediyatrik hastanın anestezi yönetimi
Emel Gündüz
     
SS - 02 Açık kalp cerrahisi olgularında kullanılan kan ve kan ürünleri hastanede kalış süresini uzatıyor mu? Kemal Tolga Saraçoğlu
     
SS - 03 Transkateter yöntemle Valve-in-Valve prosedürlerinde sedasyon uygulaması: Olgu serisi Tuğba Yiğit
Kavaşoğlu
     
SS - 04 Toraks cerrahisi sonrası atrial fibrilasyon
gelişimi ile nötrofil/lenfosit oranı
Hilal Yavuzel Adaş
     
SS - 05 Konjenital kalp cerrahisinde median sternotomi insizyonunda transvers torasik kas plan bloğunun postoperatif analjezik etkinliği Meltem Çakmak
     
SS - 06 Hastanemizde hasta kan yönetimine uygun kardiyak anestezi uygulaması sonuçları Aslı Demir
     
SS - 07 Postravmatik diafragma rüptürünün sebep olduğu kardiyak tamponad: Olgu sunumu Hülya Topçu
     
SS - 08 Transözefageal ekokardiyografi ile saptanan koroner sinüs hematomu Gülbin Töre Altun
     
SS - 09 Sezaryen ve normal doğum sonrası akciğer ultrasonografisi ile görüntülenen atelektazi Elmas Gökgün
     
SS - 10 Karotis endarterektomisi sırasında müzik dinletisinin hasta anksiyetesi, memnuniyeti ve ağrı üzerine etkileri: Çok merkezli prospektif randomize kontrollü çalışma. Ön bulgular Ali Sait Kavaklı
     
 5 Mayıs 2018, Cumartesi
     
08:30 – 09:15  Sabah Toplantıları:  Merak Ettiklerimiz…… (Kayıt olmak zorunludur, 20 kişi ile sınırlı, kayıt için nur.okuroglu@majorgroup.org)
   Olgularla Probleme Dayalı Öğrenme  
     
   Salon 1: HİT ve Heparin Alternatifleri Seden Kocabaş; Hanife Kabukçu
   Salon 2: Postoperatif Deliryum: Perioperatif Yönetimi ve Önlenmesi Ümit Karadeniz; Senem Koruk
   Salon 3: ECMO - Bilmemiz Gerekenler Sema Turan; Ender Gedik
     
09:15 – 10:30  Panel 5: Kardiyovasküler Cerrahide TEE ve US  
   Oturum Başkanları: Deniz Karakaya; Ümit Karadeniz
   Be FoCUsed in Cardiovascular Surgery: What Does Every Anaesthesiologist Need To Know? Nikolaos Skubas
   Mekanik Destek Cihazları ve TEE Türkan Kudsioğlu
   Myocardial Strain Nikolaos Skubas
     
10:30 – 11:00  Kahve Arası  
     
11:00 – 11:45  Tez / Antitez: Kardiyak Cerrahi Sırasında Hiperoksi  
   Oturum Başkanları: Ömer Kurtipek;  Meral Kanbak
   Olmalı Alper Kararmaz
   Olmamalı Zerrin Sungur
     
11:45 – 13:15  Panel 6: Pediyatrik Kalp Cerrahisi ve Sonrası  
   Oturum Başkanları: Emre Çamcı,  Elif Başağan Moğol
   AKI ve Fluid Overload Andrea Szekely
   Transfüzyon ve eşik değerleri Ayda Türköz
   Erken Ekstübasyon Özgen Ilgaz Koçyiğit
   Psychological Characteristics in the School Years After Surgery Andrea Szekely
     
13:15 – 14:15  Öğle Yemeği  
     
14:15 – 15:45  Panel 7:  Kardiyopulmoner Baypas  
   Oturum Başkanları: Seden Kocabaş,  Tülün Öztürk
   Oksijenasyon Zeliha Tuncel
   Antikoagülasyon Zeliha Özer
   Hasta Kan Yönetimi Aslı Demir
   Miyokard Korunması Yücel Karaman
     
15:45 – 16:15  Kahve Arası  
     
16:15 – 17:30  Panel 8Kardiyovasküler Cerrahide Monitorizasyon   
   Oturum Başkanları: Ayşegül Özgök,  Hasan Koçoğlu
   Hemodinami Nihan Yapıcı
   Nöromonitorizasyon Funda Gümüş
   Koagülasyon Hüseyin İlksen Toprak
     
17:30– 18:45  Sözlü Sunu Yarışması  
   Oturum Başkanları: Murat Aksun; Alper Kararmaz
  Jüriler: Hüseyin Öz - Fatma Aşkar - Lale Yüceyar - Fatma Nur Kaya - Davud Yapıcı
     
SY - 01 Açık torakoabdominal aort anevrizması
cerrahisinde hasta kan yönetimi ile yönetim
Aslı Demir
     
SY - 02 Açık kalp cerrahisi uygulanacak çocuklarda yüksek - düşük doz morfin ve fentanilin hemodinamik stabilite ve stres cevap üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması Aynur Camkıran Fırat
     
SY - 03 Kardiyotorasik cerrahi sonrası yüksek akımlı nazal oksijen terapisi ve bipap tedavisinin karşılaştırılması Dilek Sözmen
     
SY - 04 Sol ventrikül destek cihazlarının böbrek fonksiyonları üzerine etkileri Mustafa Emre Gürcü
     
SY - 05 Geri çekilmiştir  
     
SY - 06 Kalp cerrahisi yoğun bakımda takip edilen ileri yaşlı (80 yaş ve üzeri) hastalarda düşkünlük indeksi ve mortalite ilişkisi Murat Acarel
     
SY - 07 Alt ekstremite cerrahisi uygulanan hastalarda akciğer ultrasonografisi ile görüntülenen atelektazi Gülbin Töre Altun
     
SY - 08 Pektus cerrahisi sonrası persistan ağrı tedavisinde sürekli serratus anterior alan bloğu Gülbin Töre Altun
     
SY - 09 Açık kalp cerrahisi uygulanan pediatrik vakalarda farklı dozlarda uygulanan traneksamik asitin fibrinoliz üzerine etkilerinin tromboelastografi ile değerlendirilmesi Ömer Faruk Şavluk
     
SY - 10 Yoğun bakımdaki travma hastalarında taburculuk SOFA skorunun belirleyicileri Bülent Güçyetmez